Latin Morphological Charts

Table of Contents

1 Verba

1.1 Vox Activa

1.1.1 Infinitivus

praesensamaremonerelegereaudireesse
perfectumamavissemonuisselegisseaudivissefuisse
futurumamaturum essemoniturum esselecturum esseauditurum essefuturum esse

Top

1.1.2 Imperativus

singularisamamonelegeaudies
pluralisamatemonetelegiteauditeeste

Top

1.1.3 Imperativus Futurus

portareterrerepetereaudire
singplursingplursingplursingplur
2ndportatoportatoteterretoterretotepetitopetitoteauditoauditote
3rdportatoportantoterretoterrentopetitopetuntoauditoaudiunto

Top

1.1.4 Indicativus

1.1.4.1 praesens
singularis1amomoneolegoaudiosum
2amasmoneslegisaudises
3amatmonetlegitauditest
pluralis1amamusmonemuslegimusaudimussumus
2amatismonetislegitisauditisestis
3amantmonentleguntaudiuntsunt

Top

1.1.4.2 imperfectum
singularis1amabammonebamlegebamaudiebameram
2amabasmonebaslegebasaudiebaseras
3amabatmonebatlegebataudiebaterat
pluralis1amabammonebamlegebamaudiebameram
2amabasmonebaslegebasaudiebaseras
3amabantmonebantlegebantaudiebanterant

Top

1.1.4.3 futurum
singularis1amabomonebolegamaudiamero
2amabismonebislegesaudieseris
3amabitmonebitlegetaudieterit
pluralis1amabimusmonebimuslegemusaudiemuserimus
2amabitismonebitislegetisaudietiseritis
3amabuntmonebuntlegentaudienterunt

Top

1.1.4.4 perfectum
singularis1amavimonuilegiaudivifui
2amavistimonuistilegistiaudivistifuisti
3amavitmonuitlegitaudivitfuit
pluralis1amavimusmonuimuslegimusaudivimusfuimus
2amavistismonuistislegistisaudivistisfuistis
3amaveruntmonueruntlegeruntaudiveruntfuerunt

Top

1.1.4.5 plusquamperfectum
singularis1amaverammonueramlegeramaudiveramfueram
2amaverasmonueraslegerasaudiverasfueras
3amaveratmonueratlegerataudiveratfuerat
pluralis1amaveramusmonueramuslegeramusaudiveramusfueramus
2amaveratismonueratislegeratisaudiveratisfueratis
3amaverantmonuerantlegerantaudiverantfuerant

Top

1.1.4.6 futurum perfectum
singularis1amaveromonuerolegeroaudiverofuero
2amaverismonuerislegerisaudiverisfueris
3amaveritmonueritlegeritaudiveritfuerit
pluralis1amaverimusmonuerimuslegerimusaidiverimusfuerimus
2amaveritismonueritislegeritisaudiveritisfueritis
3amaverintmonuerintlegerintaudiverintfuerint

Top

1.1.5 Conjunctivus

1.1.5.1 praesens
singularis1amemmoneamlegamaudiamsim
2amesmoneaslegasaudiassis
3ametmoneatlegataudiatsit
pluralis1amemusmoneamuslegamusaudiamussimus
2ametismoneatislegatisaudiatissitis
3amentmoneantlegantaudiantsint

Top

1.1.5.2 imperfectum
singularis1amaremmoneremlegeremaudiremessem
2amaresmonereslegeresaudiresesses
3amaretmoneretlegeretaudiretesset
pluralis1amaremusmoneremuslegeremusaudiremusessemus
2amaretismoneretislegeretisaudiretisessetis
3amarentmonerentlegerentaudirentessent

Top

1.1.5.3 perfectum
singularis1amaverimmonuerimlegerimaudiverimfuerim
2amaverismonuerislegerisaudiverisfueris
3amaveritmonueritlegeritaudiveritfuerit
pluralis1amaverimusmonuerimuslegerimusaudiverimusfuerimus
2amaveritismonueritislegeritisaudiveritisfueritis
3amaverintmonuerintlegerintaudiverintfuerint

Top

1.1.5.4 plusquamperfectum
singularis1amavissemmonuissemlegissemaudivissemfuissem
2amavissesmonuisseslegissesaudivissesfuisses
3amavissetmonuissetlegissetaudivissetfuisset
pluralis1amavissemusmonuissemuslegissemusaudivissemusfuissemus
2amavissetismonuissetislegissetisaudivissetisfuissetis
3amavissentmonuissentlegissentaudivissentfuissent

Top

1.1.6 Participium

praesensamans -antismonens -entislegens -entisaudiens -entis-
futurumamaturusmonituruslecturusauditurusfuturus

Top

1.1.7 Supinum

amatum -umonitum -ulectum -uauditum -u

Top

1.2 Vox Passiva

1.2.1 Infinitivus

praesensamarimonerilegiaudiri
perfectumamatum essemonitum esselectum esseauditum esse
futurumamatum irimonitum irilectum iriauditum iri

Top

1.2.2 Imperativus Futurus

portareterrerepetereaudire
singplursingplursingplursingplur
2ndportator-terretor-petitor-auditor-
3rdportatorportantorterretorterrentorpetitorpetuntorauditoraudiuntor

Top

1.2.3 Indicativus

1.2.3.1 praesens
singularis1amormoneorlegoraudior
2amarismonerislegerisaudiris
3amaturmoneturlegiturauditur
pluralis1amamurmonemurlegimuraudimur
2amaminimoneminilegiminiaudimini
3amanturmonenturlegunturaudiuntur

Top

1.2.3.2 imperfectum
singularis1amabarmonebarlegebaraudiebar
2amabarismonebarislegebarisaudiebaris
3amabaturmonebaturlegebaturaudiebatur
pluralis1amabamurmonebamurlegebamuraudiebamur
2amabaminimonebaminilegebaminiaudiebamini
3amabanturmonebanturlegebanturaudiebantur

Top

1.2.3.3 futurum
singularis1amabormoneborlegaraudiar
2amaberismoneberislegerisaudieris
3amabiturmonebiturlegeturaudietur
pluralis1amabimurmonebimurlegemuraudiemur
2amabiminimonebiminilegeminiaudiemini
3amabunturmonebunturlegenturadientur

Top

1.2.3.4 perfectum
singularis1, 2, 3amatus sum/monitus sum/lectus sum/auditus sum/
…/es/est…/es/est…/es/est…/es/est
pluralis1, 2, 3amati sumus/moniti sumus/lecti sumus/auditi sumus/
…/estis/sunt…/estis/sunt…/estis/sunt…/estis/sunt

Top

1.2.3.5 plusquamperfectum
singularis1, 2, 3amatus eram/monitus eram/lectus eram/auditus eram/
…/eras/erat…/eras/erat…/eras/erat…/eras/erat
pluralis1, 2, 3amati eramus/moniti eram/lecti eramus/auditi eramus/
…/eratis/erant…/eratis/erant…/eratis/erant…/eratis/erant

Top

1.2.3.6 futurum perfectum
singularis1, 2, 3amatus ero/monitus ero/lectus ero/auditus ero/
…/eris/erit…/eris/erit…/eris/erit…/eris/erit
pluralis1, 2, 3amati erimus/moniti erimus/lecti erimus/auditi erimus/
…/eritis/erunt…/eritis/erunt…/eritis/erunt…/eritis/erunt

Top

1.2.4 Conjunctivus

1.2.4.1 praesens
singularis1amermonearlegaraudiar
2amerismonerislegarisaudiaris
3ameturmoneturlegaturaudiatur
pluralis1amemurmoneamurlegamuraudiamur
2ameminimoneaminilegaminiaudiamini
3amenturmoneanturleganturaudiantur

Top

1.2.4.2 perfectum
singularis1, 2, 3amatus sim/monitus sim/lectus sim/auditus sim/
…/sis/sit…/sis/sit…/sis/sit…/sis/sit
pluralis1, 2, 3amati essemus/moniti essemus/lecti essemus/auditi essemus/
…/essetis/essent…/essetis/essent…/essetis/essent…/essetis/essent

Top

1.2.4.3 plusquamperfectum
singularis1, 2, 3amatus essem/monitus essem/lectus essem/auditus essem/
…/esses/esset…/esses/esset…/esses/esset…/esses/esset
pluralis1, 2, 3amati essemus/moniti essemus/lecti essemus/auditi essemus/
…/essetis/essent…/essetis/essent…/essetis/essent…/essetis/essent

Top

1.2.5 Participium

perfectumamatusmonituslectusauditus

Top

1.2.6 Gerundivum

amandusmonenduslegendusaudiendus

Top

2 Nomina

2.1 Declinatio Nominum

2.1.1 Declinatio Prima

singularispluralis
nominativushorahorae
accusativushoramhoras
genitivushoraehorarum
dativushoraehoris
ablativushorahoris

Top

2.1.2 Declinatio Secunda

singularispluralissingularispluralissingularispluralis
nominativusservusserviliberlibriverbumverba
accusativusservumservoslibrumlibrosverbumverba
genitivusserviservorumlibrilibrorumverbiverborum
dativusservoservislibrolibrisverboverbis
ablativusservoservislibrolibrisverboverbis

Top

2.1.3 Declinatio Tertia

singularispluralissingularispluralissingularispluralissingularispluralis
nominativussolsolesleoleonesvoxvocesnomennomina
accusativussolemsolesleonemleonesvocemcovesnomennomina
genitivussolissolumleonisleonumvocisvocumnominisnominum
dativussolisolibusleonileonibusvocivocibusnomininominibus
ablativussolesolibusleoneleonibusvocevocibusnominenominibus


singularispluralissingularispluralissingularispluralissingularispluralis
nominativusnavisnavesurbsurbesmonmontesmaremaria
accusativusnavemnavesurbemurbesmontemmontesmaremaria
genitivusnavisvaniumurbisurbiummontismontiummarismarium
dativusnavinavibusurbiurbibusmontimontibusmarimaribus
ablativusnavenavibusurbeurbibusmontemontibusmarimaribus

Top

2.1.4 Declinatio Quarta

singularispluralissingularispluralis
nominativuscasuscasuscornucornua
accusativuscasumcasuscornucornua
genitivuscasuscasuumcornuscornuum
dativuscasuicasibuscornucornibus
ablativuscasucasibuscornucornibus

Top

2.1.5 Declinatio Quinta

singularispluralissingularispluralis
nominativusdiesdiesresres
accusativusdiemdiesremres
genitivusdieidierumreirerum
dativusdieidiebusreirebus
ablativusdiediebusrerebus

Top

2.2 Declinatio Adiectivarum

2.2.1 Declinatio Prima et Secunda

mfnmfn
singularisnominativusmagnusmagnamagnumnullusnullanullum
accusativusmagnummagnammagnumnullumnullamnullum
genitivusmagnimagnaemagninulliusnulliusnullius
dativusmagnomagnaemagnonullinullinulli
ablativusmagnomagnamagnonullonullanullo
pluralisnominativusmagnimagnaemagnanullinullaenulla
accusativusmagnosmagnasmagnanullosnullasnulla
genitivusmagnorummagnarummagnorumnullorumnullarumnullorum
dativusmagnismagnismagnisnullisnullisnullis
ablativusmagnismagnismagnisnullisnullisnullis

Top

2.2.2 Declinatio Tertia

m, fnm, fnm, fn
singularisnominativusgravisgraveingensingensmeliormelius
accusativusgravemgraveingentemingensmelioremmelius
genitivusgravisgravisingentisingentismeliorismelioris
dativusgravigraviingentiingentimeliorimeliori
ablativusgravigraviingentiingentimelioremeliore
pluralisnominativusgravesgraviaingentesingentiamelioresmeliora
accusativusgravesgraviaingentesingentiamelioresmeliora
genitivusgraviumgraviumingentiumingentiummeliorummeliorum
dativusgravibusgravibusingentibusingentibusmelioribusmelioribus
ablativusgravibusgravibusingentibusingentibusmelioribusmelioribus

Top

2.3 Pronomina

2.3.1 Personalia
nominativusegotu-nosvos
accusativusmetesenosvos
dativusmihitibisibinobisvobis
ablativusmetesenobisvobis

Top

2.3.2 Possessiva
meus -a -umnoster -tra -trum
tuus -a -umvester -tra -trum
suus -a -um

Top

2.3.3 Demonstrativa
mfnmfnmfn
singularisnominativusiseaidhichaechocilleillaillud
accusativuseumeamidhunchanchocillumilluamillud
genitivuseiuseiuseiushuiushuiushuiusilliusilliusillius
dativuseieieihuichuichuicilliilliilli
ablativuseoeaeohochachocilliilliilli
pluralisnominativusiieaeeahihaehaecilliillaeilla
accusativuseoseaseahoshashaecillosillasilla
genitivuseorumearumeorumhorumharumhorumillorumillarumillorum
dativusiisiisiishishishisillisillisillis
ablativusiisiisiishishishisillisillisillis

Top

2.3.4 Interrogativum/relativum
singplur
mfnmfn
nominativusquis/quiquaequid/quodquiquaequae
accusativusquemquamquid/quidquosquasquae
genitivuscuiuscuiuscuiusquorumquarumquorum
dativuscuicuicuiquibusquibusquibus
ablativusquoquaquoquibusquibusquibus

Top

2.4 Numeri

CardinalesOrdinalesDistribuentesAdverbialesMultiplicantesProportionalesPartientes
0nihil
1Iunusprimussingulisemelsimplexsimplusunitas
2IIduosecundusbinibisduplexduplusbinarius
3IIItrestertiusterni, trinitertriplextriplustrinarius
4IVquattuorquartusquaterniquaterquadruplexquadruplusquaternarius
5Vquinquequintusquiniquiquiesquincuplexquintuplusquinquarius
6VIsexsextussenisexiessextuplexsextuplus
7VIIseptemseptimussepteniseptiens, septiesseptemplexseptuplus
8VIIIoctooctavusoctonioctiens, octiesoctuplus
9IXnovemnonusnoveninoviens, novies
10Xdecemdecimusdenidecies
11XIundecimundecimusundeniundecies
12XIIduodecimduodecimusduodeniduodecies
13XIIItredecimtertius decimusterni deniter decies
14XIVquattuordecimquartus decimusquaterni deniquater decies
15XVquindecimquintus decimusquini deniquinquies decies
16XVIsedecimsextus decimusseni denisexies decies
17XVIIseptendecimseptimus decimussepteni denisepties decies
18XVIIIduodevigintiduodevicesimusduodeviceniduodevicies
19XIXundevigintiundevicesimusundeviceniundevicies
20XXvigintivicesimusvicenivicies
21XXIviginti unusvicesimus primusviceni singulivicies semel
22XXIIviginti duovicesimus alterviceni binivicies bis
23XXIIIviginti tresvicesimus tertiusviceni trinivicies ter
24XXIVviginti quattuorvicesimus quartusviceni quaternivicies quater
25XXVviginti quinquevicesimus quintusviceni quinivicies quinquies
26XXVIviginti sexvicesimus sextusviceni senivicies sexies
27XXVIIviginti septemvicesimus septimusviceni septenivicies septies
28XXVIIIduodetrigintaduodetricesimusduodetriceniduodetricies
29XXIXundetrigintaundetricesimusundetriceniundetricies
30XXXtrigintatricesimustricenitricies
31XXXItriginta unustricesimus primustriceni singulitricies semel
32XXXIItriginta duotricesimus altertriceni binitricies bis
33XXXIIItriginta trestricesimus tertiustriceni trinitricies ter
34XXXIVtriginta quattuortricesimus quartustriceni quaternitricies quater
35XXXVtriginta quinquetricesimus quintustriceni quinitricies quinquies
36XXXVItriginta sextricesimus sextustriceni senitricies sexies
37XXXVIItriginta septemtricesimus septimustriceni septenitricies septies
38XXXVIIIduodequadragintaduodequadragesimusduodequadrageniduodequadragies
39XXXIXundequadragintaundequadragesimusundequadrageniundequadragies
40XLquadragintaquadragesimusquadrageniquadragies
41XLIquadraginta unusquadragesimus primusquadrageni singuliquadragies semel
42XLIIquadraginta duoquadragesimus alterquadrageni biniquadragies bis
43XLIIIquadraginta tresquadragesimus tertiusquadrageni triniquadragies ter
44XLIVquadraginta quattuorquadragesimus quartusquadrageni quaterniquadragies quater
45XLVquadraginta quinquequadragesimus quintusquadrageni quiniquadragies quinquies
46XLVIquadraginta sexquadragesimus sextusquadrageni seniquadragies sexies
47XLVIIquadraginta septemquadragesimus septimusquadrageni septeniquadragies septies
48XLVIIIduodequinquagintaduodequinquagesimusduodequintageniduodequintagies
49XLIXundequinquagintaundequinquagesimusundequintageniundequintagies
50Lquinquagintaquinquagesimusquintageniquintagies
51LIquinquaginta unusquinquagesimus primusquintageni singuliquintagies semel
52LIIquinquaginta duoquinquagesimus alterquintageni biniquintagies bis
53LIIIquinquaginta tresquinquagesimus tertiusquintageni triniquintagies ter
54LIVquinquaginta quattuorquinquagesimus quartusquintageni quaterniquintagies quater
55LVquinquaginta quinquequinquagesimus quintusquintageni quiniquintagies quinquies
56LVIquinquaginta sexquinquagesimus sextusquintageni seniquintagies sexies
57LVIIquinquaginta septemquinquagesimus septimusquintageni septeniquintagies septies
58LVIIIduodesexagintaduodesexagesimusduodesexageniduodesexagies
59LIXundesexagintaundesexagesimusundesexageniundesexagies
60LXsexagintasexagesimussexagenisexagies
61LXIsexaginta unussexagesimus primussexageni singulisexagies semel
62LXIIsexaginta duosexagesimus altersexageni binisexagies bis
63LXIIIsexaginta tressexagesimus tertiussexageni trinisexagies ter
64LXIVsexaginta quattuorsexagesimus quartussexageni quaternisexagies quater
65LXVsexaginta quinquesexagesimus quintussexageni quinisexagies quinquies
66LXVIsexaginta sexsexagesimus sextussexageni senisexagies sexies
67LXVIIsexaginta septemsexagesimus septimussexageni septenisexagies septies
68LXVIIIduodeseptuagintaduodeseptuagesimusduodeseptageniduodeseptagies
69LXIXundeseptuagintaundeseptuagesimusundeseptageniundeseptagies
70LXXseptuagintaseptuagesimusseptageniseptagies
71LXXIseptuaginta unusseptuagesimus primusseptageni singuliseptagies semel
72LXXIIseptuaginta duoseptuagesimus alterseptageni biniseptagies bis
73LXXIIIseptuaginta tresseptuagesimus tertiusseptageni triniseptagies ter
74LXXIVseptuaginta quattuorseptuagesimus quartusseptageni quaterniseptagies quater
75LXXVseptuaginta quinqueseptuagesimus quintusseptageni quiniseptagies quinquies
76LXXVIseptuaginta sexseptuagesimus sextusseptageni seniseptagies sexies
77LXXVIIseptuaginta septemseptuagesimus septimusseptageni septeniseptagies septies
78LXXVIIIduodeoctogintaduodeoctogesimusduodeoctogeniduodeoctogies
79LXXIXundeoctogintaundeoctogesimusundeoctogeniundeoctogies
80LXXXoctogintaoctogesimusoctogenioctogies
81LXXXIoctoginta unusoctogesimus primusoctogeni singulioctogies semel
82LXXXIIoctoginta duooctogesimus alteroctogeni binioctogies bis
83LXXXIIIoctoginta tresoctogesimus tertiusoctogeni trinioctogies ter
84LXXXIVoctoginta quattuoroctogesimus quartusoctogeni quaternioctogies quater
85LXXXVoctoginta quinqueoctogesimus quintusoctogeni quinioctogies quinquies
86LXXXVIoctoginta sexoctogesimus sextusoctogeni senioctogies sexies
87LXXXVIIoctoginta septemoctogesimus septimusoctogeni septenioctogies septies
88LXXXVIIIduodenonagintaduodenonagesimusduodenonageniduodenonagies
89LXXXIXundenonagintaundenonagesimusundenonageniundenonagies
90XCnonagintanonagesimusnonageninonagies
91XCInonaginta unusnonagesimus primusnonageni singulinonagies semel
92XCIInonaginta duononagesimus alternonageni bininonagies bis
93XCIIInonaginta tresnonagesimus tertiusnonageni trininonagies ter
94XCIVnonaginta quattuornonagesimus quartusnonageni quaterninonagies quater
95XCVnonaginta quinquenonagesimus quintusnonageni quininonagies quinquies
96XCVInonaginta sexnonagesimus sextusnonageni seninonagies sexies
97XCVIInonaginta septemnonagesimus septimusnonageni septeninonagies septies
98XCVIIIduodecentumduodecentesimusduodeceniduodecenties
99XCIXundecentumundecentesimusundeceniundecenties
100Ccentumcentesimuscenicenties
101CIcentum unuscentesimus primusceni singulicenties semel
102CIIcentum duocentesimus secundusceni binicenties bis
103CIIIcentum trescentesimus tertiusceni trinicenties ter
104CIVcentum quattuorcentesimus quartusceni quaternicenties quater
105CVcentum quinquecentesimus quintusceni quinicenties quinquies
106CVIcentum sexcentesimus sextusceni senicenties sexies
107CVIIcentum septemcentesimus septimusceni septenicenties septies
108CVIIIcentum octocentesimus octavusceni octonicenties octies
109CIXcentum novemcentesimus nonusceni novenicenties nonies
110CXcentum decemcentesimus decimusceni denicenties decies
111CXIcentum undecimcentesimus undecimusceni undenicenties undecies
112CXIIcentum duodecimcentesimus duodecimusceni duodenicenties duodecies
113CXIIIcentum tredecimcentesimus tertius decimusceni terni denicenties ter decies
114CXIVcentum quattuordecimcentesimus quartus decimusceni quaterni denicenties quater decies
115CXVcentum quindecimcentesimus quintus decimusceni quini denicenties quinquies decies
116CXVIcentum sedecimcentesimus sextus decimusceni seni denicenties sexies decies
117CXVIIcentum septendecimcentesimus septimus decimusceni septeni denicenties septies decies
118CXVIIIcentum duodeviginticentesimus duodevicesimusceni duodevicenicenties duodevicies
119CXIXcentum undeviginticentesimus undevicesimusceni undevicenicenties undevicies
120CXXcentum viginticentesimus vicesimusceni vicenicenties vicies
121CXXIcentum viginti unuscentesimus vicesimus primusceni viceni singulicenties vicies semel
122CXXIIcentum viginti duocentesimus vicesimus alterceni viceni binicenties vicies bis
123CXXIIIcentum viginti trescentesimus vicesimus tertiusceni viceni trinicenties vicies ter
124CXXIVcentum viginti quattuorcentesimus vicesimus quartusceni viceni quaternicenties vicies quater
125CXXVcentum viginti quinquecentesimus vicesimus quintusceni viceni quinicenties vicies quinquies
126CXXVIcentum viginti sexcentesimus vicesimus sextusceni viceni senicenties vicies sexies
127CXXVIIcentum viginti septemcentesimus vicesimus septimusceni viceni septenicenties vicies septies
128CXXVIIIcentum duodetrigintacentesimus duodetricesimusceni duodetricenicenties duodetricies
129CXXIXcentum undetrigintacentesimus undetricesimusceni undetricenicenties undetricies
130CXXXcentum trigintacentesimus tricesimusceni tricenicenties tricies
131CXXXIcentum triginta unuscentesimus tricesimus primusceni triceni singulicenties tricies semel
132CXXXIIcentum triginta duocentesimus tricesimus alterceni triceni binicenties tricies bis
133CXXXIIIcentum triginta trescentesimus tricesimus tertiusceni triceni trinicenties tricies ter
134CXXXIVcentum triginta quattuorcentesimus tricesimus quartusceni triceni quaternicenties tricies quater
135CXXXVcentum triginta quinquecentesimus tricesimus quintusceni triceni quinicenties tricies quinquies
136CXXXVIcentum triginta sexcentesimus tricesimus sextusceni triceni senicenties tricies sexies
137CXXXVIIcentum triginta septemcentesimus tricesimus septimusceni triceni septenicenties tricies septies
138CXXXVIIIcentum duodequadragintacentesimus duodequadragesimusceni duodequadragenicenties duodequadragies
139CXXXIXcentum undequadragintacentesimus undequadragesimusceni undequadragenicenties undequadragies
140CXLcentum quadragintacentesimus quadragesimusceni quadragenicenties quadragies
141CXLIcentum quadraginta unuscentesimus quadragesimus primusceni quadrageni singulicenties quadragies semel
142CXLIIcentum quadraginta duocentesimus quadragesimus alterceni quadrageni binicenties quadragies bis
143CXLIIIcentum quadraginta trescentesimus quadragesimus tertiusceni quadrageni trinicenties quadragies ter
144CXLIVcentum quadraginta quattuorcentesimus quadragesimus quartusceni quadrageni quaternicenties quadragies quater
145CXLVcentum quadraginta quinquecentesimus quadragesimus quintusceni quadrageni quinicenties quadragies quinquies
146CXLVIcentum quadraginta sexcentesimus quadragesimus sextusceni quadrageni senicenties quadragies sexies
147CXLVIIcentum quadraginta septemcentesimus quadragesimus septimusceni quadrageni septenicenties quadragies septies
148CXLVIIIcentum duodequinquagintacentesimus duodequinquagesimusceni duodequintagenicenties duodequintagies
149CXLIXcentum undequinquagintacentesimus undequinquagesimusceni undequintagenicenties undequintagies
150CLcentum quinquagintacentesimus quinquagesimusceni quintagenicenties quintagies
151CLIcentum quinquaginta unuscentesimus quinquagesimus primusceni quintageni singulicenties quintagies semel
152CLIIcentum quinquaginta duocentesimus quinquagesimus alterceni quintageni binicenties quintagies bis
153CLIIIcentum quinquaginta trescentesimus quinquagesimus tertiusceni quintageni trinicenties quintagies ter
154CLIVcentum quinquaginta quattuorcentesimus quinquagesimus quartusceni quintageni quaternicenties quintagies quater
155CLVcentum quinquaginta quinquecentesimus quinquagesimus quintusceni quintageni quinicenties quintagies quinquies
156CLVIcentum quinquaginta sexcentesimus quinquagesimus sextusceni quintageni senicenties quintagies sexies
157CLVIIcentum quinquaginta septemcentesimus quinquagesimus septimusceni quintageni septenicenties quintagies septies
158CLVIIIcentum duodesexagintacentesimus duodesexagesimusceni duodesexagenicenties duodesexagies
159CLIXcentum undesexagintacentesimus undesexagesimusceni undesexagenicenties undesexagies
160CLXcentum sexagintacentesimus sexagesimusceni sexagenicenties sexagies
161CLXIcentum sexaginta unuscentesimus sexagesimus primusceni sexageni singulicenties sexagies semel
162CLXIIcentum sexaginta duocentesimus sexagesimus alterceni sexageni binicenties sexagies bis
163CLXIIIcentum sexaginta trescentesimus sexagesimus tertiusceni sexageni trinicenties sexagies ter
164CLXIVcentum sexaginta quattuorcentesimus sexagesimus quartusceni sexageni quaternicenties sexagies quater
165CLXVcentum sexaginta quinquecentesimus sexagesimus quintusceni sexageni quinicenties sexagies quinquies
166CLXVIcentum sexaginta sexcentesimus sexagesimus sextusceni sexageni senicenties sexagies sexies
167CLXVIIcentum sexaginta septemcentesimus sexagesimus septimusceni sexageni septenicenties sexagies septies
168CLXVIIIcentum duodeseptuagintacentesimus duodeseptuagesimusceni duodeseptagenicenties duodeseptagies
169CLXIXcentum undeseptuagintacentesimus undeseptuagesimusceni undeseptagenicenties undeseptagies
170CLXXcentum septuagintacentesimus septuagesimusceni septagenicenties septagies
171CLXXIcentum septuaginta unuscentesimus septuagesimus primusceni septageni singulicenties septagies semel
172CLXXIIcentum septuaginta duocentesimus septuagesimus alterceni septageni binicenties septagies bis
173CLXXIIIcentum septuaginta trescentesimus septuagesimus tertiusceni septageni trinicenties septagies ter
174CLXXIVcentum septuaginta quattuorcentesimus septuagesimus quartusceni septageni quaternicenties septagies quater
175CLXXVcentum septuaginta quinquecentesimus septuagesimus quintusceni septageni quinicenties septagies quinquies
176CLXXVIcentum septuaginta sexcentesimus septuagesimus sextusceni septageni senicenties septagies sexies
177CLXXVIIcentum septuaginta septemcentesimus septuagesimus septimusceni septageni septenicenties septagies septies
178CLXXVIIIcentum duodeoctogintacentesimus duodeoctogesimusceni duodeoctogenicenties duodeoctogies
179CLXXIXcentum undeoctogintacentesimus undeoctogesimusceni undeoctogenicenties undeoctogies
180CLXXXcentum octogintacentesimus octogesimusceni octogenicenties octogies
181CLXXXIcentum octoginta unuscentesimus octogesimus primusceni octogeni singulicenties octogies semel
182CLXXXIIcentum octoginta duocentesimus octogesimus alterceni octogeni binicenties octogies bis
183CLXXXIIIcentum octoginta trescentesimus octogesimus tertiusceni octogeni trinicenties octogies ter
184CLXXXIVcentum octoginta quattuorcentesimus octogesimus quartusceni octogeni quaternicenties octogies quater
185CLXXXVcentum octoginta quinquecentesimus octogesimus quintusceni octogeni quinicenties octogies quinquies
186CLXXXVIcentum octoginta sexcentesimus octogesimus sextusceni octogeni senicenties octogies sexies
187CLXXXVIIcentum octoginta septemcentesimus octogesimus septimusceni octogeni septenicenties octogies septies
188CLXXXVIIIcentum duodenonagintacentesimus duodenonagesimusceni duodenonagenicenties duodenonagies
189CLXXXIXcentum undenonagintacentesimus undenonagesimusceni undenonagenicenties undenonagies
190CXCcentum nonagintacentesimus nonagesimusceni nonagenicenties nonagies
191CXCIcentum nonaginta unuscentesimus nonagesimus primusceni nonageni singulicenties nonagies semel
192CXCIIcentum nonaginta duocentesimus nonagesimus alterceni nonageni binicenties nonagies bis
193CXCIIIcentum nonaginta trescentesimus nonagesimus tertiusceni nonageni trinicenties nonagies ter
194CXCIVcentum nonaginta quattuorcentesimus nonagesimus quartusceni nonageni quaternicenties nonagies quater
195CXCVcentum nonaginta quinquecentesimus nonagesimus quintusceni nonageni quinicenties nonagies quinquies
196CXCVIcentum nonaginta sexcentesimus nonagesimus sextusceni nonageni senicenties nonagies sexies
197CXCVIIcentum nonaginta septemcentesimus nonagesimus septimusceni nonageni septenicenties nonagies septies
198CXCVIIIcentum nonaginta octocentesimus nonagesimus octavusceni nonageni octonicenties duodecenties
199CXCIXcentum nonaginta novemcentesimus nonagesimus novusceni nonageni novenicenties undecenties
200CCdudentiducentesimusduceniducenties
300CCCtrecentitrecentesimus
400CLquadrigentiquadrigentesimus
500Lquingentiquingentesimus
600LCsescentisescentesimus
700LCCseptingentiseptingesimus
800LCCCoctingentioctingentesimus
900CMnongentinongentesimus
1000Mmillemillesimusmillenarius
2000MMduo miliabis millesimus
3000MMMtria miliater millesimus
4000MMMMquattuor milliaquater millesimus

Top

3 Acknowledgments

Date: 2012-08-18 20:44:45 IDT

Author: Mayer Goldberg

Validate XHTML 1.0